SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

Sứ mạng

Milestones cung cấp các hiểu biết, đào tạo nghề nghiệp, tư vấn và các giải pháp trong toàn bộ quá trình phát triển kinh doanh. Hệ quả là các công ty khách hàng có thể ra các quyết định khôn ngoan, là các cột mốc đánh dấu sự thành công trong kinh doanh tương lai.


Tầm nhìn

Được quốc tế công nhận là đối tác chất lượng cao và đáng tin cậy.

Các giá trị

  • Khoa học tiến bộ

  • Hướng đến mục đích kinh doanh

  • Đáng tin cậy