TRUYỀN THÔNG

TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

HOẠCH ĐỊNH

  • Chiến lược truyền thông tiếp thị

  • Kế hoạch truyền thông

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

  • Phát triển nội dung

  • Tổ chức họp báo

TIẾP THỊ SỐ

  • Quảng cáo trực tuyến

  • Truyền thông mạng xã hội

  • Tiếp thị trên các công cụ tìm kiếm