NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 

 • Nghiên cứu định lượng

 • Nghiên cứu định tính

 • Thống kê hoặc khảo sát bán lẻ

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

 • Phỏng vấn chuyên sâu

 • Phỏng vấn nhóm

 • Mua hàng bí mật

 • Quan sát

 • Nghiên cứu nhận thức

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

 • Nghiên cứu thói quen và thái độ tiêu dùng (U&A) với mẫu ngẫu nhiên hoặc theo chỉ tiêu

 • Thử nghiệm tại địa điểm tập trung (CLT): thử nghiệm sản phẩm với/ không thử nghiệm ý tưởng, thử nghiệm bao bì; thử nghiệm TVC

 • Thử nghiệm sản phẩm tại nhà (HUT): thử nghiệm sản phẩm với/ không thử nghiệm ý tưởng

 • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng

 • Đo lường sức khỏe thương hiệu

 • Phân khúc thị trường

 • Nghiên cứu liên tục hoặc các nghiên cứu khác

THỐNG KÊ HOẶC KHẢO SÁT BÁN LẺ

 • Thống kê các điểm bán, cung cấp bản đồ, địa chỉ và thông tin liên lạc

 • Kiểm kê hàng hóa có sẳn hoặc tồn kho

 • Kiểm tra trưng bày hàng hóa, các vật dụng quảng cáo

 • Kiểm tra doanh thu bán hàng, lợi nhuận và các hỗ trợ khác